ROF

Cap. 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Activitatea Sindicatului IMPACT se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului IMPACT, ale prezentului Regulament precum şi în conformitate cu hotărîrile şi deciziile adoptate în baza acestor prevederi.

Cap. 2. Dobîndirea calităţii de membru al Sindicatului IMPACT
Art. 2. Calitatea de membru al Sindicatului IMPACT se obţine în conformitate cu prevederile Art. 7 alin.1 din Statutul Sindicatului IMPACT, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii de înscriere:

 • Solicitantul completează cererea de înscriere (prevăzută în Anexa 1 la Statut);
 • La cererea de înscriere se ataşază xerocopia documentului care certifică depunerea taxei de înscriere în contul curent al Sindicatului IMPACT;
 • Pentru înscrierile făcute între ziua de 17 (inclusiv) şi ultima zi din lună, se ataşează suplimentar şi xerocopia documentului care certifică plata în contul curent al Sindicatului IMPACT a cotizaţiei din luna înscrierii;
 • Cererea de înscriere în original împreună cu xerocopiile documentelor specificiate la literele b) şi c) ale prezentului articol se expediază la Biroul executiv, în atenţia Secretarului.

Art. 3. Biroul executiv va decide asupra fiecărei cereri de înscriere primite, ţinînd cont de prevederile Statutului şi ale prezentului Regulament.
Art. 4. În cazul în care decizia Biroului executiv este de respingere a cererii de înscriere, acest lucru va fi adus la cunoştinţa solicitantului, iar sumele achitate conform prevederilor Art. 2 din prezentul Regulament îi vor fi returnate. În cazul în care decizia Biroului executiv este de acceptare a cererii de înscriere, Biroul executiv va proceda la înregistarea cererii în Registrul special de evidenţă a membrilor de sindicat.
Art. 5. a) Cu titlu de excepţie, în cazul în care nu i se poate opri din salariu cotizaţia lunară, membrul de sindicat va plăti cotizaţia printr-un ordin de plată sau prin orice alte mijloace de plată lunară în contul curent al Sindicatului IMPACT.
b) La încetarea situaţiei prevazute la Art. 5 lit. a) din prezentul Regulament, în baza înştiinţării scrise a membrului de sindicat în acest sens, Biroul executiv va proceda la notificarea Departamentul Resurse Umane (DRU) pentru reluarea reţinerii din salariu a cotizaţiei lunare.

Cap. 3. Retragerea din Sindicatul IMPACT
Art. 6. Retragerea unui membru din Sindicatul IMPACT se face în conformitate cu prevederile Art. 8 alin.2 din Statutul Sindicatului IMPA0CT, pe baza completării cererii de retragere (prevăzută în Anexa 2 la Statut), urmată de expedierea acestei cereri în original la Biroul executiv.
Art. 7. La momentul primirii cererii de retragere, Biroul executiv va proceda la înregistarea cererii în Registrul special de evidenţă a membrilor de sindicat.

Cap. 4. Structura organizatorică a Sindicatului IMPACT
Art. 8. Structura organizatorică a Sindicatului IMPACT cuprinde organe de conducere şi organe de control.
Art. 9. Organele de conducere ale sindicatului IMPACT sunt:

 • Congresul;
 • Consiliul de coordonare;
 • Biroul executiv;
 • Preşedintele.

Art. 10. Organul de control al Sindicatului IMPACT este Comisia de cenzori. Din Comisia de cenzori poate face parte orice membru al Sindicatului IMPACT, cu excepţia membrilor Biroului executiv.

Cap. 5. Delegaţii sindicali. Rata de reprezentativitate
            Art. 11. Organul suprem de conducere a Sindicatului IMPACT este Congresul. Membrii de sindicat participă la Congres prin intermediul delegaţilor sindicali. Pe lîngă delegaţii sindicali, la Congres participă (conform prevederilor Statutului Sindicatului IMPACT) şi membrii Consiliului de coordonare şi ai Biroului executiv care, în înţelesul prezentului Regulament, sunt consideraţi delegaţi sindicali de drept.
Art. 12. În cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la primirea convocării Congresului de către Consiliul de coordonare, Preşedintele fiecărei filiale organizează o şedinţă de sindicat în care se aleg delegaţii sindicali ai filialei la Congres. Şedinţa se desfăşoară conform prevederilor Art. 31 din prezentul Regulament. Numărul de delegaţi sindicali ai fiecărei filiale se stabileşte conform prevederilor Art. 14 din prezentul Regulament. În ziua lucrătoare imediat următoare şedintei de sindicat, Preşedintele filialei comunică Biroului executiv numele delegatului sindical de drept şi ale delegaţilor sindicali care vor participa din partea filialei la Congres.
Art. 13. Rata de reprezentativitate este de 1/50, adică 1 (un) delegat sindical la 50 (cincizeci) de membri de sindicat.
Art. 14. Pentru a stabili numărul de delegaţi la Congres ai fiecărei filiale se respectă următorul algoritm:

 • se face produsul dintre numărul total de membri de sindicat ai filialei şi rata de reprezentativitate;
 • valorea rezultată la pasul anterior se rotunjeşte la întregul cel mai mic;
 • în mod excepţional, dacă numărul rezultat în urma rotunjirii este zero, el se stabileşte la 1 (unu), astfel încît orice filială să aibă cel puţin un delegat sindical la Congres.

Cap. 6. Candidaturile
Art. 15. Toţi membrii de sindicat au dreptul să-şi depună candidatura pentru oricare din funcţiile Biroului executiv al Sindicatului IMPACT, dar nu mai mult de una.
Art. 16. Depunerea candidaturilor se face pînă la termenul limită de depunere a candidaturilor, printr-o notificare scrisă înaintată Biroului executiv, conform modelelor prezentate în Anexele 1, 2 şi 3 la prezentul Regulament. Termenul limită de depunere a candidaturilor este stabilit de Biroul executiv şi nu poate fi mai mic de 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor Congresului.
Art. 17. În urma centralizării candidaturilor, Biroul executiv va asigura tipărirea buletinelor de vot pentru fiecare funcţie în parte.

Cap. 7. Alegerile generale
Art. 18. Alegerile generale se desfăşoară conform prevederilor prezentului Regulament şi au loc la Congres.
Art. 19. Participanţii la Congres aleg membrii Biroul executiv şi membrii Comisiei de cenzori.
Art. 20. Membrii Biroului executiv vor fi aleşi numai pe bază de buletin de vot (vot secret).

Art. 21. Supravegherea votării, numărarea şi validarea voturilor se face de către o Comisie de numărare şi validare a voturilor aleasă de Congres, atît pentru votul deschis cît şi pentru votul secret. Rezultatele votului sunt aduse la cunoştinţa participanţilor la Congres şi sunt consemnate în procesul verbal special al Comisiei de numărare şi validare a voturilor.
Art. 22. Redactarea procesului verbal al lucrărilor Congresului se face de către Comisia de redactare a procesului verbal aleasă de Congres.

Cap. 8. Biroul executiv
Art. 23. Biroul executiv este ales de către Congres şi are următoarea componenţă:

 • 1 (un) Preşedinte;
 • 5 (cinci) Vicepreşedinţi;
 • 1 (un) Secretar.

Art. 24. Pe lînga cele prevăzute în Statutul Sindicatului IMPACT, în exercitarea mandatului său, Preşedintele are următoarele sarcini şi atribuţii:

 • emite decizii pentru punerea în aplicare a hotărîrilor Biroului Executiv, ale Consiliului de Coordonare şi ale Congresului;
 • monitorizează activitatea presedinţilor filialelor Sindicatului, în legatură cu modul cum aceştia respectă Statutul Sindicatului IMPACT şi prezentul Regulament şi cum se achită de sarcinile şi hotărîrile organelor de conducere;
 • propune Consiliului de coordonare sancţionarea presedinţilor filialelor Sindicatului în cazul celor care au săvîrşit o abatere.

Art. 25. Vicepreşedintii Sindicatului IMPACT sunt stabiliţi pe 4 (patru) domenii de activitate, astfel:

 • 1 (un) Vicepreşedinte cu probleme economice;
 • 1 (un) Vicepreşedinte cu probleme sociale;
 • 2 (doi) Vicepreşedinţi cu probleme profesionale;
 • 1 (un) Vicepreşedinte cu probleme de tineret, culturale şi sportive.

Art. 26. La nivelul Biroului executiv se face:

 • asignarea domeniilor de activitate enumerate la Art. 25 din prezentul Regulament;
 • arondarea teritorială a filialelor sindicatului pe fiecare membru al Biroului executiv.

Art. 27. Vicepreşedintele cu probleme economice deţine şi funcţia de Primvicepreşedinte, preluînd toate sarcinile şi atribuţiile Preşedintelui pe perioada cît Preşedintele nu îşi poate exercita sarcinile şi atribuţiile din motive obiective (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări în interes de serviciu, deplasări în interes sindical în afara ţării).
Art. 28. Secretarul asigură evidenţa membrilor de sindicat prin înregistarea cererilor de înscriere şi a cererilor de retragere în Registrul special de evidenţă a membrilor de sindicat şi se ocupă cu problemele de secretariat ale şedinţelor.

Cap. 9. Filialele Sindicatului IMPACT. Organizarea filialelor şi relaţiile dintre filiale
Art. 29. Sindicatul IMPACT are filiale fără personalitate juridică, după cum urmează:

 • la nivelul fiecărui judeţ există o filială care reuneşte toţi membrii de sindicat din unităţile BRD-Groupe Société Générale din judeţului respectiv; numele filialei este dat de numele judeţului;
 • la nivelul municipiului BUCUREŞTI există 7 (şapte) filiale, după cum urmează: B1 (TURN), B2 (ACADEMIEI), B3 (UNIREA), B4 (DOROBANŢI-NORDEST), B5 (METAV), B6 (CRSC), B7 (BERCENI).

Art. 30. Fiecare filială are un Comitet de coordonare compus din: 1 (un) Preşedinte şi 1 (un) Vicepreşedinte. Membrii Comitetului de coordonare ai filialei sunt aleşi din rîndul membrilor de sindicat ai filialei şi trebuiesc validaţi de Biroul executiv al Sindicatului IMPACT. Mandatul membrilor Comitetului de coordonare al filialei este de 5 (cinci) ani.
Art. 31. Hotărîrile unei filiale se iau în şedinţa de sindicat a filialei, sedinţă care este conformă cu prevederile prezentului Regulament dacă la ea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri de sindicat ai filialei respective. Participarea membrilor filialei la şedinţa de sindicat se poate face în mod direct sau prin reprezentanţi cărora li s-a încredinţat un Mandat (prevăzut în Anexa 4 la prezentul Regulament). Şedinţa poate avea loc ori de cîte ori este nevoie şi poate fi convocată din iniţiativa Preşedintele filialei pe baza unui Convocator (prevăzut în Anexa 5 la prezentul Regulament). La cererile cumulate a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri de sindicat ai filialei, Preşedintele filialei este obligat să convoace şedinţa de sindicat pe baza aceluiaşi Convocator. Hotărîrile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, se consemnează în procesul verbal al şedinţei şi trebuiesc validate de Biroul executiv al sindicatului. În cazul în care Biroul executiv constată în procesul verbal de şedinţă încheiat că există cel puţin un aspect neconform cu Statutul Sindicatului IMPACT sau cu prezentul Regulament, respectiva şedinţă de sindicat este nulă de drept. Într-o astfel de situaţie, Biroul executiv îi va comunica Preşedintelui filialei decizia de invalidare şi îi va solicita convocarea unei noi şedinţe de sindicat care să fie conformă cu Statutul Sindicatului IMPACT şi cu prezentul Regulament.
Art. 32.
(1) În absenţa pe o perioadă îndelungată a Preşedintelui filialei din motive obiective (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări în interes de serviciu, deplasări în interes sindical), atribuţiile Preşedintelui filialei sunt exercitate de Vicepreşedintele filialei. În situaţia în care atît Preşedintele cît şi Vicepreşedintele filialei nu-şi pot exercita atribuţiile sindicale, Preşedintele sau după caz Vicepreşedintele poate delega un alt membru de sindicat din aceeaşi filială să exercite atribuţiile sindicale ale Preşedintelui filialei. Delegarea se face în baza unui Mandat special (prevăzut în Anexa 8 la prezentul Regulament).
(2) În situaţia unei absenţe de lungă durată determinată de suspendarea contractului individual de muncă al Preşedintelui/Vicepreşedintelui de filială, acesta poate delega un alt membru de sindicat din aceeaşi filială să îl înlocuiască la conducerea filialei pînă la încetarea suspendării contractului individual de muncă şi fără a depăşi durata mandatului său de Preşedinte/Vicepreşedinte al filialei. Delegarea se face în baza unui Mandat special de lungă durată (prevăzut în Anexa 9 la prezentul Regulament).
Art. 33. Filialele Sindicatului IMPACT au drepturi şi îndatoriri egale în conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului IMPACT şi ale prezentului Regulament, indiferent de numărul de membri de sindicat din filială.

Cap. 10. Angajarea cheltuielilor din fondurile băneşti ale Sindicatului IMPACT
Art. 34. Preşedintele şi Primvicepreşedintele au drept de angajare a cheltuielilor din fondurile băneşti ale Sindicatului IMPACT, în limitele stabilite prin bugetul aprobat, avînd fiecare ştampilă proprie.
Art. 35. Atunci cînd se impune efectuarea anumitor cheltuieli, Preşedintele filialei întocmeşte un referat în care solicită şi justifică eliberarea sumelor şi îl înaintează spre aprobare Preşedintelui sindicatului. Plata se face cu ordin de plată în contul Preşedintelui filialei (dacă respectivele cheltuieli vizează filiala în ansamblu) sau direct în contul solicitantului (dacă este vorba de acordarea unui ajutor de deces sau ajutor social unui membru de sindicat).
Art. 36. Pentru a veni în sprijinul membrilor săi, Sindicatul IMPACT poate acorda ajutoare de deces şi ajutoare sociale, în cuantum de pînă la 1.000 (unamie) lei, în baza unei Cereri (prevăzută în Anexa 6 la prezentul Regulament) însoţită de copii după documente care să justifice solicitarea făcută. Cererea solicitantului, expediată în original împreună cu copiile documentelor justificative la Biroul executiv, trebuie să poarte viza Preşedintelui filialei de sindicat din care face parte solicitantul.
Art. 37. Cheltuielilie de transport, cazare şi masă ale participanţilor la lucrările Congresului, la şedinţele Consiliului de coordonare şi ale Biroului executiv se suportă integral din fondurile băneşti ale Sindicatului IMPACT, în limitele stabilite prin bugetul aprobat.
Art. 38. Decontul cheltuielilor prevăzute la Art. 37 din prezentul Regulament se face în urma completării Ordinului de deplasare (prevăzut în Anexa 7 la prezentul Regulament), pe baza documentelor justificative ataşate la Ordinul de deplasare şi expediate împreună cu acesta la Biroul executiv.

Cap. 11. Taxa de înscriere şi cotizaţia lunară
Art. 39. Începînd cu data de 01.12.2016 cuantumul taxei de înscriere în sindicat este de 15 (cincisprezece) lei/membru de sindicat.
Art. 40. Începînd cu data de 01.12.2016 cuantumul cotizaţiei lunare este de 15 (cincisprezece) lei/membru de sindicat.

Cap. 12. Dispoziţii finale
Art. 41. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Statutul Sindicatului IMPACT şi produce aceleaşi efecte ca şi acesta.
Art. 42. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului IMPACT poate fi modificat şi completat la propunerea şi cu aprobarea Consiliului de coordonare, ori de cîte ori este nevoie.

* * *
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului IMPACT a fost adoptat de Consiliul de coordonare din 26.10.2006 şi a fost modificat ulterior în Consiliile de coordonare din 16.11.2007, 18.04.2008, 23.04.2009, 05.11.2016 şi 14.05.2018.


Preşedinte _____________                                                                     

Vicepreşedinte _____________
Vicepreşedinte _____________
Vicepreşedinte _____________
Vicepreşedinte _____________
Vicepreşedinte _____________

Secretar          _____________