Statut

STATUTUL
Sindicatului IMPACT

Cap. 1. Denumire, sediu social, scop, componenţă
Art. 1. Denumirea sindicatului este « Sindicatul IMPACT ».
Art. 2. Sediul social al Sindicatului IMPACT este în IAŞI, str. Şipoţel nr. 28.
Art. 3. Sindicatul IMPACT este o organizaţie apolitică, independentă, constituită în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, în conformitate cu legislaţia muncii şi cu prevederile contractelor de muncă (colectiv şi individual).
Art. 4. Sindicatul IMPACT reuneşte, pe baza consimţămîntului liber exprimat, personalul din unităţile BRD-Groupe Société Générale.

Cap. 2. Atribuţiile sindicatului IMPACT. Căi şi mijloace de acţiune
Art. 5. Atribuţiile Sindicatului IMPACT

 • alin. 1. În relaţia cu Patronatul, Sindicatul IMPACT va urmări atingerea prin toate căile şi mijloacele legale a scopului precizat la Art. 3.
 • alin. 2. În relaţia cu terţi (persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice altele decît Patronatul), Sindicatul IMPACT va asigura apărarea drepturilor membrilor săi prin apărători proprii sau prin apărători aleşi, în măsura în care aceste drepturi privesc calitatea de salariat şi de membru al sindicatului.
 • alin. 3. Detaliate, atribuţiile Sindicatul IMPACT sunt, în principal, următoarele:
  • Asigurarea stabilităţii locului de muncă al membrilor săi în condiţiile respectării de către aceştia a disciplinei în muncă şi a prevederilor legale;
  • Remunerarea corespunzătoare a tuturor membrilor de sindicat, în raport cu complexitatea, importanţa şi calitatea activităţii prestate, inclusiv acordarea unor stimulente materiale din fondurile special constituite;
  • Apărarea drepturilor conferite de legislaţia muncii şi de contractul colectiv de muncă referitoare la efectuarea concediului de odihnă, a concediului medical, a concediului de maternitate (prenatal şi postnatal), a dreptului privind creşterea copiilor pînă la vîrsta prevăzută de lege şi alte drepturi de asigurări sociale;
  • Respectarea programului legal de lucru, a săptămînii legale de lucru, a zilelor de sărbătoare legală şi a celor nelucrătoare prin repartizarea raţională a lucrărilor de executat, prin dimensionarea corespunzătoare a schemelor de personal şi prin evitarea menţinerii vacante a unor posturi din schemele existente de personal;
  • Asigurarea mijloacelor de exercitare a profesiei, a protecţiei şi securităţii muncii;
  • Apărarea membrilor sindicatului împotriva abuzurilor de orice natură ale Patronatului sau ale reprezentanţilor legali ai acestuia;
  • Respectarea demnităţii profesionale, inclusiv prin luarea atitudinii cuvenite în cazul denigrării membrilor sindicatului de către presa scrisă sau audiovizuală, de către alte organe de stat, organizaţii obşteşti, persoane fizice sau juridice;
  • Militarea pentru îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale a membrilor sindicatului.

Art. 6. Căi şi mijloace de acţiune
Pentru a putea realiza atribuţiile prevăzute la Art. 5, Sindicatul IMPACT va folosi căile şi mijloacele prevăzute de lege, respectiv: negocierea, medierea şi concilierea, petiţia, protestul, contestaţia, mitingul, demonstraţia, greva precum şi alte căi şi mijloace de acţiune prevăzute de lege.

Cap. 3. Modul de dobîndire şi de încetare a calităţii de membru al Sindicatului IMPACT
Art. 7. Dobîndirea calităţii de membru al Sindicatului IMPACT

 • alin. 1. Calitatea de membru al Sindicatului IMPACT poate fi dobîndită de către orice salariat al BRD-Groupe Société Générale, exceptînd membrii Consiliului de administraţie al BRD-Groupe Société Générale. Calitatea de membru al Sindicatului IMPACT se obţine fără o autorizare prealabilă, pe baza întocmirii şi depunerii la Biroul executiv a unei cereri (adeziuni) scrise şi semnate de solicitant (prevăzută în Anexa 1), în condiţiile în care solicitantul nu mai face parte dintr-un alt sindicat şi respectă condiţiile de înscriere prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Sindicatului IMPACT. Calitatea de membru al Sindicatului IMPACT se dobîndeşte, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate, din momentul înregistrării cererii de înscriere la Biroul executiv.
 • alin. 2. Membrii care participă la Adunarea generală constitutivă a sindicatului şi care semnează în tabelul nominal asociat procesului verbal de constituire nu mai trebuie să completeze şi cererea (adeziunea) scrisă (prevăzută în Anexa 1), însă au obligaţia de a plăti taxa de înscriere stabilită de Adunarea generală a sindicatului.

Art. 8. Încetarea calităţii de membru al Sindicatului IMPACT

 • alin. 1. Calitatea de membru al Sindicatului IMPACT încetează în oricare din următoarele cazuri:
  • Pierderea calităţii de salariat BRD-Groupe Société Générale ca urmare a voinţei proprii a salariatului sau în urma unei decizii definitive şi irevocabile a unei instanţe de judecată în acest sens;
  • Retragerea membrului din acest sindicat ;
  • Excluderea membrului din acest sindicat;
  • Pensionarea membrului de sindicat;
  • Dobîndirea de către membrul de sindicat a calităţii de membru al Consiliului de administraţie al BRD-Groupe Société Générale;
  • Decesul membrului de sindicat.
 • alin. 2. Membrii de sindicat au dreptul de a se retrage oricînd din sindicat în baza unei cereri scrise (prevăzută în Anexa 2), fără a avea obligaţia de a-şi argumenta retragerea. Cererea de retragere nu este supusă aprobării organelor de conducere a sindicatului, producîndu-şi efectele de drept începînd cu data înregistrării acesteia la Biroul executiv, care va proceda la scoaterea din evidenţa membrilor a persoanei respective. Membrii de sindicat care s-au retras pot fi reprimiţi în condiţiile prevăzute la Art. 7 din prezentul Statut, după o perioadă de minim 3 (trei) luni de la data înregistrării la Biroul executiv a cererii de retragere.
 • alin. 3. Membrii Sindicatului IMPACT pot fi excluşi din sindicat în următoarele cazuri:
 • Cînd membrul de sindicat acţionează contrar intereselor sindicatului;
 • Cînd membrul de sindicat încalcă grav, în mod voluntar, prevederile actelor normative în vigoare, ale prezentului Statut sau ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT;
 • Cînd se dovedeşte că membrul de sindicat face parte dintr-un alt sindicat;
 • Cînd membrul de sindicat nu-şi achită cotizaţia prevăzută în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT  timp de cel puţin 3 (trei) luni consecutiv. Cu titlu de excepţie, această prevedere nu se aplică membrilor de sindicat care au contractul individual de muncă suspendat în condiţiile legii.
 • alin. 4. Persoanele a căror calitate de membru de sindicat a încetat pentru oricare din motivele prevăzute de Art. 8, alin. 1 nu pot solicita restituirea sumelor depuse drept taxă de înscriere sau cotizaţie, ori a bunurilor donate sindicatului.

Cap. 4. Drepturile şi îndatoririle membrilor. Sancţiuni şi proceduri de sancţionare
Art. 9. Drepturile membrilor Sindicatului IMPACT sunt în principal următoarele:

 • Să îşi aleagă în mod liber reprezentanţii în organele de conducere şi de control ale sindicatului şi să fie aleşi în aceste organe precum şi în alte structuri sindicale la care sindicatul aderă;
 • Să fie informaţi în legătură cu activitatea sindicatului;
 • Să participe în calitate de delegat sindical la Congresele ordinare şi extraordinare. Nimeni şi pentru nici un motiv nu poate împiedica un delegat să participe la Congresul sindicatului;
 • Să-şi exprime liber opiniile în Congres, prin reprezentanţii aleşi, în orice problemă pusă pe ordinea de zi şi să propună dezbaterea altor probleme de interes comun pentru membrii sindicatului;
 • Să ceară Congresului, prin delegaţii sindicali, revocarea celor aleşi în organele de conducere şi control cu obligaţia de a argumenta temeinic cererea formulată;
 • Să atace în Congres, prin reprezentanţii aleşi (delegaţii sindicali), măsurile dispuse de Consiliul de coordonare şi Biroul executiv în probleme care interesează buna desfăşurare a sindicatului în ansamblu;
 • Să solicite şi să obţină sprijinul calificat al sindicatului în probleme de interes profesional, social şi salarial;
 • Să beneficieze fără nici un fel de discriminare de prestaţiile, gratuite sau cu plată, asigurate de către sindicat precum şi de serviciile oferite de federaţia şi confederaţia la care sindicatul este afiliat.

Art. 10. Membrii Sindicatului IMPACT au următoarele îndatoriri:

 • Să respecte prevederile Legii Sindicatelor, prevederile Legii privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale oricărui alt act normativ în materie de relaţii de muncă şi sindicate precum şi prevederile prezentului Statut, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT şi ale hotărîrilor şi deciziilor adoptate de organele de conducere a sindicatului;
 • Să aibă o conduită demnă şi o activitate profesională corespunzătoare îndatoririlor de serviciu care să nu afecteze interesele şi prestigiul sindicatului;
 • Să participe la formele de luptă sindicală legal iniţiate de organele de conducere ale sindicatului;
 • Să achite cotizaţia de membru în cuantumul şi la termenele stabilite prin prezentul Statut şi prin Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT;
 • Să contribuie la crearea şi întreţinerea bazei materiale a sindicatului, în formele stabilite de organele de conducere a sindicatului.

Art. 11. Sancţiuni

 • alin. 1. Avertismentul se dă pentru prima absenţă nemotivată de la o acţiune organizată de Sindicatul IMPACT, pentru prima manifestare mai puţin gravă a unei atitudini ostile sindicatului sau pentru prima atitudine de ignorare a intereselor celorlalţi membri de sindicat, dacă această atitudine nu-i prejudiciază pe aceştia.
 • alin. 2. Excluderea se poate face conform prevederilor art. 8 alin. 3, indiferent dacă cel căruia i se aplică deţine sau nu vreo funcţie de conducere.

Art. 12. Procedura de sancţionare

 • alin. 1. Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor se vor face conform prevederilor prezentului Statut.
 • alin. 2. Sancţionarea cu avertisment este hotărîtă de către Biroul executiv, cu majoritate simplă şi trebuie aprobată de Consiliul de coordonare.
 • alin. 3. Sancţionarea cu excludere este hotărîtă de către Biroul executiv cu majoritate simplă şi trebuie aprobată de Consiliul de coordonare.
 • alin. 4. Decizia de sancţionare se va comunica persoanei în cauză în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării respectivei hotărîri.
 • alin. 5. Decizia de sancţionare poate fi contestată în scris în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data cînd cel care a fost sancţionat a luat cunoştinţă despre aceasta.
 • alin. 6. Decizia de sancţiune aprobată de Consiliul de coordonare este definitivă şi executorie.

Cap. 5. Patrimoniul Sindicatului IMPACT
Art. 13. Constituirea patrimoniului

 • alin.1. Sindicatul IMPACT poate dobîndi în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului pentru care a fost înfiinţat. Bunurile mobile sau imobile aparţinînd sindicatului pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, dar nu pot fi împărţite între aceştia.
 • alin. 2. Fondurile Sindicatului IMPACT provin din:
  • Taxele de înscriere în sindicat;
  • Cotizaţiile lunare ale membrilor săi;
  • Dobînzile legale la sumele depuse în cont bancar;
  • Sponsorizări, donaţii şi alte venituri legale.
 • alin. 3. Taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare se încasează pe baza unor evidenţe nominale, prin grija Secretarului, şi sunt depuse în contul bancar al sindicatului care este gestionat de Biroul executiv. În acelaşi cont bancar se depun şi sumele provenite din sponsorizări şi donaţii.

Art. 14. Administrarea patrimoniului

 • alin. 1. Mijloacele materiale şi băneşti acumulate de sindicat vor putea fi folosite în următoarele scopuri:
  • Finanţarea activităţii organizatorice, administrative şi gospodăreşti a sindicatului;
  • Procurarea obiectelor de inventar necesare desfăşurării activităţii membrilor sindicatului;
  • Sprijinirea materială a membrilor săi în exercitarea profesiei;
  • Acordarea, în cazuri justificate, de ajutoare umanitare pentru membrii sindicatului, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT;
  • Finanţarea unor activităţi culturale, sportive, de editare a unor publicaţii proprii;
  • Întreţinerea relaţiilor internaţionale.
 • alin. 2. Cheltuielile din fondurile băneşti ale sindicatului se fac numai de către persoanele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT.
 • alin. 3. În cazul în care persoane alese în organele de conducere a sindicatului vor produce voluntar pagube materiale sindicatului, acestea vor răspunde, după caz, statutar, material, civil sau penal.

Cap. 6. Structura organizatorică a Sindicatului IMPACT
Art. 15. Comisia de cenzori

 • alin. 1. Comisia de cenzori este compusă din 3 (trei) membri de sindicat aleşi pe o perioadă de 5 (cinci) ani şi are misiunea de a controla activitatea sindicatului.
 • alin. 2. Comisia de cenzori va efectua controale curente privind modul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi modul de organizare şi ţinere a evidenţei contabile a sindicatului, cel puţin o dată pe an, întocmind note de constatare pe care le va aduce la cunoştinţă Preşedintelui pentru ca acesta să ia măsurile legale şi statutare de înlăturare a deficienţelor constatate.
 • alin. 3. În cazul în care se vor constata abateri de natură penală sau contravenţională, Comisia de cenzori va sesiza organele de stat competente pentru luarea măsurilor legale.

Art. 16. Organele de conducere a sindicatului sunt:

 • Congresul;
 • Consilul de coordonare;
 • Biroul executiv;
 • Preşedintele.

Art. 17. Congresul

 • alin. 1. Congresul este organul suprem de conducere a sindicatului şi este constituit din delegaţii sindicali aleşi de membrii de sindicat conform normei de reprezentare stabilită în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT. Pe lîngă delegaţi, la Congres participă de drept şi membrii Consiliului de coordonare şi ai Biroului executiv. Congresul se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 5 (cinci) ani, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de cîte ori este nevoie, prin hotărîrea Consiliului de coordonare.
 • alin. 2. Convocarea Congresului se face cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data de începere a lucrărilor. Convocarea în şedinţă extraordinară se face la cererea a cel puţin o jumătate plus unu din membrii Consiliului de coordonare. Congresul este statutar dacă la lucrările sale sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot stipulaţi la art. 17, alin. 1. Hotărîrile se iau cu voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
 • alin. 3. Atribuţiile Congresului sunt următoarele:
  • Analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul de coordonare, Biroul executiv şi Comisia de cenzori;
  • Aprobă raportul şi dă descărcare de gestiune Comisiei de cenzori;
  • Stabileşte componenţa Comisiei de cenzori;
  • Stabileşte componenţa Biroului executiv;
  • Deleagă sarcini şi competenţe Consiliului de coordonare;
  • Stabileşte obiectivele sindicatului pentru perioada următoare şi adoptă rezoluţiile;
  • Aprobă dizolvarea sindicatului.

Art. 18. Consiliul de coordonare

 • alin. 1. Consiliul de coordonare este organul colectiv de conducere a sindicatului între două congrese. Din acest Consiliu pot face parte numai persoane care la data alegerii lor au calitatea de membru al Sindicatului IMPACT.
 • alin. 2. Consiliul de coordonare este constituit din Preşedinţii filialelor Sindicatului IMPACT. Din Consiliul de coordonare fac parte de drept membrii Biroului executiv.
 • alin. 3. Consiliul de coordonare se convoacă anual în şedinţe ordinare şi ori de cîte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Şedinţa Consilului este statutară dacă la ea sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu din numărul de membri. Hotărîrile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
 • alin. 4. Atribuţiile Consiliului de coordonare sunt următoarele:
  • Coordonează activitatea sindicatului în teritoriu;
  • Reglementează şi rezolvă problemele de interes general;
  • Adoptă şi modifică Statutul Sindicatului IMPACT;
  • Adoptă şi modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT;
  • Stabileşte cuantumul taxei de înscriere în sindicat şi cuantumul cotizaţiei lunare;
  • Convoacă Congresul în sesiuni ordinare şi extraordinare;
  • Deleagă sarcini şi competenţe Biroului executiv;
  • Completează Biroul executiv şi Comisia de cenzori cu noi membri în cazul încetării calităţii de membru de sindicat a unui membru al Biroului executiv sau al Comisiei de cenzori. Completarea  Biroului executiv şi a Comisiei de cenzori se face conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT;
  • Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară;
  • Aprobă raportul şi dă descărcare de gestiune Biroului executiv;
  • Aprobă deciziile de sancţiune propuse de Biroul executiv;
  • Desemnează reprezentanţii Sindicatului IMPACT la negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul BRD-Groupe Société Générale;
  • Urmăreşte modul de aplicare şi de respectare a contractului colectiv de muncă la nivelul unităţilor BRD-Groupe Société Générale;
  • Hotărăşte asupra declanşării conflictelor şi stabileşte formele de luptă sindicală.

Art. 19. Biroul executiv

 • alin. 1. Biroul executiv este organul care decide în problemele curente ale sindicatului, asigurînd punerea în practică a hotărîrilor organelor de conducere superioară (Congres, Consiliu de coordonare). Biroul executiv are următoarea componenţă:
  • 1 (un) Preşedinte;
  • 5 (cinci) Vicepreşedinţi;
  • 1 (un) Secretar.
 • alin. 2. Biroul executiv se întruneşte ori de cîte ori este nevoie şi adoptă hotărîri prin consens dacă la şedintele sale sunt prezenţi cel puţin 4 (patru) membri.
 • alin. 3. Sarcinile Biroului executiv sunt următoarele:
  • Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară şi le supune spre aprobare Consiliului de coordonare;
  • Convoacă Consiliul de coordonare în şedinte ordinare şi extraordinare;
  • Primeşte, aprobă şi înregistrează cererile de înscriere în sindicat;
  • Primeşte cererile de retragere din sindicat;
  • Stabileşte deciziile de sancţiune şi le propune spre aprobare Consiliului de coordonare;
  • Primeşte şi analizează cererile şi revendicările membrilor de sindicat şi stabileşte modul de acţiune în vederea rezolvării acestora;
  • Mediază divergenţele apărute între membrii de sindicat şi Patronat;
  • Declanşează acţiuni civile, penale, de contencios sau de dreptul muncii în apărarea membrilor de sindicat;
  • Stabileşte salariile sau indemnizaţiile membrilor Biroului executiv în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul de coordonare şi cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT în acest sens.

Art. 20. Preşedintele şi vicepreşedinţii

 • alin. 1. Preşedintele face parte din toate organele de conducere a sindicatului, este ales de Congres pe perioada de 5 (cinci) ani a unui mandat şi are următoarele sarcini:
 • Asigură conducerea permanentă a sindicatului;
 • Reprezintă sindicatul în raporturile cu Patronatul şi cu terţi (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice);
 • Angajează, prin semnătură proprie, patrimoniul sindicatului în raporturile cu terţi (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice);
 • Conduce şedinţele Consiliului de coordonare şi ale Biroului executiv;
 • Coordonează activitatea membrilor Biroului executiv pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor acestuia;
 • Stabileşte componenţa delegaţiilor sindicatului la diferite congrese, seminarii, conferinţe interne sau internationale;
 •  Îndeplineşte alte sarcini prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT.
 • alin. 2. Atribuţiile Vicepreşedinţilor şi ale Secretarului sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT.

Cap. 7. Dispoziţii finale
Art. 21. Sindicatul IMPACT are filiale fără personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea filialelor sindicatului precum şi raporturile dintre filiale sunt reglementate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului IMPACT.
Art. 22. Sindicatul IMPACT, ca persoană juridică, are conturi curente la bancă, cod fiscal la organul fiscal teritorial şi ştampile proprii. În raporturile juridice cu terţi (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane jurdice), sindicatul este reprezentat de Preşedinte. În apărarea intereselor sale patrimoniale, sindicatul foloseşte toate căile legale, inclusiv acţiunile în justiţie.
Art. 23. În condiţiile legii, Sindicatul IMPACT poate organiza activităţi economice, financiare sau comerciale în scopul obţinerii de fonduri pentru susţinerea activităţilor sindicale. Într-un astfel de caz, Biroul executiv va lua măsurile legale pentru autorizarea acestor activităţi.
Art. 24. Anexa 1 şi Anexa 2 fac parte integrantă din prezentul Statut.
Art. 25. Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile Codului Muncii, ale Legii Sindicatelor, ale Legii privind soluţionarea conflictelor de muncă şi cu prevederile oricărui alt act normativ în materie de relaţii de muncă şi sindicate.
Art. 26. În caz de dizolvare şi lichidare, patrimoniul sindicatului se va distribui conform hotărîrii Congresului care a aprobat dizolvarea.

Prezentul Statut a fost adoptat de Consiliul de coordonare astăzi, 14.07.2011.

           
Preşedinte _____________         
                                               
Vicepreşedinte   _____________
Vicepreşedinte   _____________
Vicepreşedinte   _____________
Vicepreşedinte   _____________
Vicepreşedinte   _____________

Secretar          _____________

 

ANEXE

1. Cerere de inscriere în Sindicatul IMPACT
2. Cerere de retragere din Sindicatul IMPACT